Karatsu-Nanban
Karatsu-Nanban bowl
by Takashi Nakazato